/

Μπάτε σκύλοι αλέστε!

3825 προβολές
3 λεπτά ανάγνωσης

Οι όροι παραχώρησης αιγιαλών και παραλιών προβλέπουν τα εξής: Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, Το εμβαδόν της κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα.

Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

Τέλος αναφέρεται ότι παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης. Με δεδομένη τη σημερινή εικόνα στις παραλίες του νησιού είναι ορατό πως κανένας όρος από τους προαναφερόμενους δεν τηρείται. Κατόπιν τούτων καλούνται οι τοπικές αρχές όπως πράξουν τα δέοντα εφαρμόζοντας επιτέλους το νόμο.